மொழி பெயர்ப்புக் கருவி

Tuesday, July 27, 2010

சித்தர்களின் சாகாக்கலை(மரணமில்லாப் பெருவாழ்வு)2

 சித்தர்களின் மரணமிலாப் பெரு வாழ்வு ஒரு கடினமான காரியம் இல்லை. சித்தர்கள் எல்லா (4448 வகையென வகுத்திருக்கிறார்கள்) நோய்களுக்கும் மருந்திருப்பது போல்  இறப்பும் ஒரு வியாதியென்றும்.சாவு என்பதை மீறியவர்கள் சித்தர்கள்.எனவே அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் சாமீ(சாவை மீறியவர்) என அழைத்துக் கொண்டார்கள்.எங்கள்  சித்த ஞான சபை உறுப்பினர்கள் ஒருவரை ஒருவர் இவ்வாறே அழைத்துக் கொள்ளுவோம்.
அய்யப்பன் கோவிலுக்குச் செல்பவர்களும் இவ்வாறே சும்மா அர்த்தம் புரியாமல் அழைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள்.

ஒரு நிமிடத்துக்கு 15 மூச்சு வீதம்,ஒரு மணி நேரத்துக்கு 900 மூச்சு வீதம் ஒரு நாளுக்கு 21,600 மூச்சுக்கள் ஓடுகின்றன.இப்படி மூச்சு ஒரு கதியில் ஓடி விதியை உருவாக்கி வைத்து இருக்கிறது.ஒரு நாழிகையான 24 நிமிடங்களில்
360 மூச்சுக்கள் ஓடும்,அந்த 360 மூச்சுக்களும்  வட்டத்தின் 360 டிகிரிகளையே குறிக்கும்.அதற்குள் நவகிரகங்களின் கதிரியக்கப் பாய்ச்சல் ஒருசுற்று முடிந்துவிடும்.அதனாலேயே ஒரு நாழிகைக்கு 24 நிமிடக்கணக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

216 உயிர் மெய்யெழுத்துக்களும் இந்த 21,600 மூச்சுக்களையே குறிக்கின்றன.12 உயிரெழுத்துக்களும்  வலது நாசியில் ஓடும் சூரிய கலை 12 அங்குலம் ஓடுவதைக் குறிக்கும்.ஒரு மாதத்தில் fhiyapy; 6 kzpapypUe;J 7 kzptiu சூரிய கலை 12 நாட்கள் மட்டுமே ஓடும்.அந்த விவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .

உயிரெழுத்துக்களில்குறில் எழுத்து ஐந்தும் பஞ்ச பூதங்கள் ஐந்தை குறிக்கும்.நெடில் ஏழும் நமது உடலில் உள்ள சக்கரங்கள் ஏழைக்குறிக்கும்.வள்ளுவர் தமது குறட்பாக்களில் முதலடியில் 4 சீர்களையும் இரண்டாவது அடியில் மூன்று சீர்களையும் (3+4=7)ஏழும் ,அதிகாரங்கள்  133(1+3+3=7) ஏழும் நமது உடலில் உள்ள சக்கரங்கள் ஏழைக்குறிக்கும்.

18 மெய்யெழுத்துக்களும் இடது நாசியில் 16 அங்குலம் ஓடக்கூடிய சந்திர கலையையும்,மனம்,உயிரையும் சேர்த்து 18 டை குறிக்கும்.இந்த 18 டையே,பதிணென் சித்தர்கள் என்றும் ,(பதி எண்ணும் சித்தர்கள் என்றும் குறிப்பிடுவர்),பதினெட்டுப் புராணங்கள் என்றும், யோக சாதன முறைகளி ஏற்படும் தடைகள்(நிலைகளும்) பதினெட்டு,அய்யப்பன் கோவில் படிகள் பதினெட்டு,பகவத் கீதையில் பதினெட்டுஅதிகாரங்களைக் குறிக்கும்,

தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் நடந்த யுத்தம் பதினெட்டு வருடங்கள்,ராம ராவண யுத்தம் பதினெட்டு மாதங்கள்,மஹா பாரத யுத்தம் பதினெட்டு நாள்,சேரன் செங்குட்டுவன் இமவானுடன் யுத்தம் புரிந்தது பதினெட்டு நாழிகைபதினெட்டாம் படிக்கருப்பசாமி என்றழைப்பதும் இதனால்தான்ஏன் பைபிளில் ஆகமங்கள் பதினெட்டு,அதே போல இடது நாசியில் மூச்சு fhiyapy; 6 kzpapypUe;J 7 kzptiuஓடும் நாட்களும் ஒரு மாதத்திற்கு பதினெட்டு  நாட்கள்.
 fhiyapy; 6 kzpapypUe;J 7 kzptiu jpdKk;  re;jpu  fiyapy; mjhtJ  ,lJ ehrpapy;  Xl ntz;oa  \r;R fPH; tUkhW  ,Uf;f ntz;Lk;.

1.tsh;gpiw  gpujik   jpjp( Kjy;ehs;)
2.tsh;gpiw Jtpjpia jpjp(2k; ehs;)
3.tsh;gpiw jphpjpia  jpjp (3k; ehs;)
4.tsh;gpiw  rg;jkp      jpjp (7k; ehs;)
5.tsh;gpiw m#;lkp    jpjp (8 k; ehs;)
6.tsh;gpiw   etkp      jpjp (9k; ehs;)
7.tsh;gpiw jpunahjrp jpjp(13k; ehs;)
8.tsh;gpiw  rJh;j;jrp  jpjp (14k; ehs;)
9.   bgsh;zkp                     (15k; ehs;)
10.nja;gpiw gpujik    jpjp(Kjy; ehs;)
11.nja;gpiw Jtpjpia jpjp(2k; ehs;)
12.nja;gpiw jphpjpia  jpjp(3k; ehs;)
13.nja;gpiw   rg;jkp     jpjp(7k; ehs;)
14.nja;gpiw  m#;lkp   jpjp(8k; ehs;)
15.nja;gpiw    etkp     jpjp(9k; ehs;)
16.nja;gpiw jpunahjrp jpjp(13k; ehs;)
17.nja;gpiw rJh;j;jrp   jpjp(14k; ehs;)
18.mkhth!;ia                 (15tJ ehs;)


,nj nghy Nhpafiyapy; tyJ  ehrpapy;  Xl ntz;oa \r;R   gw;wp mLj;J  ghh;;g]nghk;.
[

fhiyapy;  6kzpapypUe;J 7kzp tiu jpdKk;  Nhpa  fiyapy; tyJ ehrpapy; Xl ntz;oa \r;Rக்fshtd

1.       tsh;gpiw   rJh;j;jp jpjp (4k; ehs;)
2.       tsh;gpiw g";rkp jpjp  (5k;ehs;)
3.       tsh;gpiw  r#;o jpjp (6k; ehs;)
4.       tsh;gpiw  jrkp jpjp  (10k; ehs;)
5.       tsh;gpiw Vfhjrp jpjp (11k; ehs;)
6.       tsh;gpiw  Jthjrp jpjp (12k; ehs;)
7.       nja;gpiw   rJh;j;jp jpjp (4k; ehs;)
8.       nja;gpiw  g";rkp jpjp (5k; ehs;)
9.       nja;gpiw r#;o jpjp (6k; ehs;)
10.     nja;gpiw jrkp jpjp (10k; ehs;)
11.      nja;gpiw Vfhjrp jpjp (11k; ehs;)
12.      nja;gpiw  Jthjrp jpjp (12k; ehs;)

          nkw;Twpa  tp#a';fspy;  re;jpufiy  XLk; ehl;fs; 18/ Nhpafiy XLk; ehl;fs; 12  ,jd; \yk; vt;tst[  bjspthf  ek; Kd;ndhh;fs; ,r;ru Xl;lj;ij Muha;r;rp   bra;J mjd; \yk; khjj;jpw;F 30 ehl;fs; vd;W fzf;fpl;L mth;fs; MH;e;j mwpit ekf;F czh;j;Jfpwhh;fs;.   ,g;gog;gl;l rpj;j g[U#h;fs;  gpwe;j ehl;oy;   ehk; gpwe;jjw;nf   kpFe;j bgUikailayhk;. 
 இப்படி அங்குலம் ஓடக்கூடிய சந்திர கலையை மதி என்றும் கூறுவார்கள்.அந்தந்த திதிகளில் ஓட வேண்டிய மூச்சு அந்தந்த திதிகளில் ஓடவில்லை என்றால் வியாதிகள் ஏற்படும்.எந்த நாசியில் மூச்சு ஓட வேண்டுமோ அதற்கு எதிர் நாசித்துவாரத்தை(வலது நாசியில் மூச்சு ஓட வேண்டும் என்றால் இடது நாசியையும்,இடது நாசியில் மூச்சு ஓட வேண்டும் என்றால் வலது  நாசியையும் பஞ்சினால் அடைத்து வைக்கவும்)fhiyapy; 6 kzpapypUe;J 7 kzptiu பஞ்சினால் அடைத்து வைத்து 48 நாட்கள் மூச்சை ஓட்ட கேன்சர் முதலான கர்ம வியாதிகளே பறந்தோடும்.மற்ற வியாதிகள் இதன் முன் நிற்குமோ? இதனாலேயே விதியை மதியால் வெல்லலாமென்றும் கூறியுள்ளார்கள்.பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க என்று வாழ்த்துவது,பதினாறு பேறுகளையல்லபதினாறு குழந்தைகளையும் அல்ல,பதினாறு அங்குலம் ஓடக்கூடிய சந்திர கலையை  ஓடாமல் பெற்றுவிட்டால் மரணமில்லாப் பெருவாழ்வு வாழலாம் என்பது குறித்தே இந்த வாழ்த்து.

"g[wg;gl;Lg; g[f;Fj; jphpfpd;w  tha[it
bewpg;gl  t[s;ns   epd;kykhf;fpdhy;
cWg;g[r;  rptf;Fk; cnuhk';fUf;Fk;
 g[wg;gl;Lg] nghfhd; g[[hprilnahnd!”

                                jpU\yh; jpUke;jpuk; 575.


,J nghd;w re;jpufiy 16m';Fyk; + kdk; + caph]  \d;Wk; nrh]e;J cyf khiafSld;  elj;Jk; nghnu thH;f;if. gpur;rpidfspy; nghuho   mtw;wpy; btw;wp  bgWtjpnyna  fhyk; fHpe;J  tpLfpwJ. ,J fUjpna mfj;jpah

; 
vd; kf;fhs; thrpf; Fjpiunawp c';fs; gpur;ridfis btd;W jPh;j;Jf; bfhs;Sk; tHpfisf; TwpapUf;fpnwd;” 

vd;W fUiza[ld; TWfpwhh;.  ,ijg; gad;gLj;jp  ,f thH;f;iff;Fk;  gu thH;f;iff;Fk;  ntz;oaijg; bgw;Wf; bfhs;syhk;.  ,e;j \r;R ,iwtd; ekf;F  mspj;j \r;R/ ,ijna VRfpwp!;J.

          'njtdhfpa   fh]j;jh] kD#id g{kpapd; kz;zpdhny  cUthf;fp $Pt  Rthrj;ij  mtd; ehrpapny  Cjpdhh] kD#d;  $Pthj;Jkhthdhd;".

          ,J nghy; ,iwtd; bfhLj;j \r;R  " Rw;wpr; RHpj;njhLk; \r;R/ rw;nw RHp khwpg;nghdhYk; nghr;Rvd;gh;.  RHp vd;why;  Ndpak;.  RHpKid \yk; "hdj;jpw;Fk; bry;yyhk;.tPzhd cyf  fhhpa';fspy; ஈடுபட்டு ,iwtid mila[k;  tiuapy; gpwg;bgLj;Jக் bfhz;nl,Uf;fyhk;.,J mtuth; Md;k epiyiag; bghWj;jJ.

(இதன் தொடர்ச்சி சித்தர்களின் சாகாக்கலை 3 ல் தொடரும்)

Post Comment